MÓZG

art venue / social club / residential space

00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

16th Mózg Festival - dzień trzeci

Mózg on Screen (live)

Do udziału w festiwalu zapraszani są artyści z całego świata, gdyż jednym z założeń festiwalu jest jego wielokulturowość oraz prezentacje sprzyjające poznawaniu i rozumieniu wieloaspektowości kultur.

Festiwal prezentuje najnowsze techniki wykonawcze oraz połączenia interdyscyplinarne w kontekście i poszanowaniu tradycji.

Do udziału w festiwalu zapraszane są wybitne indywidualności świata sztuki oraz młodzi artyści, których dotychczasowe działania noszą znamiona wyjątkowych. Wszystkie działania artystyczne traktowane są jako środek, który prowadzić ma do głębszego poznania otaczającej nas rzeczywistości i przemian zachodzących na świecie.

Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem “Sztuka jako droga do rozumienia”.

Uważamy, że sztuka, w szczególności współczesna, jest narzędziem do uruchamiania ukrytych wewnątrz mózgu, możliwości rozumienia tego co nas otacza. Innymi słowy wychodzimy z założenia, że sztuka nie jest celem samym w sobie, a jest narzędziem do osiągania pewnych celów i jako taka pełni ważną funckję społeczną.

Zakładamy, że obcowanie ze sztuką współczesną, często tworzoną podczas występu artysty, sprawia, iż wszyscy biorący udział w akcie tworzenia, zarówno odbiorcy i twórcy, poszerzają swoje zdolności do niezależnego myślenia, a co za tym idzie głębszego rozumienia siebie, żyjących w okół ludzi oraz istniejących sytuacji.

Wielokulturowość festiwalu wynika z tego, iż wychodzimy z przekonania, że znajmomość różnic kulturowych i świadoma akceptacja tych różnic jest podstawą do porozumienia międzynarodowego.
Jednostka ludzka obcująca na co dzień ze sztuką współczesną, mająca przy tym wiedzę na temat różnorodności kulturowych otaczającej ją społeczności, ma szansę żyć w niej w sposób świadomy, pozbawiony lęków, pełen zrozumienia na potrzeby innych, ze zdolnością do stanowienia o sobie i współobywatelach, jako członek rozwijającego się wielokulturowego społeczeństwa obywatelskiego.

Artists who participate in the festival come from all around the world. This reflects the multicultural principle of Mózg Festival and enables the audience to experience and understand different aspects of various cultures.

The festival presents the newest performance techniques and interdisciplinary combinations that relate to and honour tradition.

Among the invited artists there are outstanding characters from the artistic world as well as young artists, whose hitherto activity manifests uniqueness. We feel that an indispensable part of the festival is the participation of local artists who meet the above-mentioned expectations. All artistic activity is treated as means leading to deeper understanding of the surrounding reality and changes that occur in the world.

This year festival is held under a motto “Arts as a path to understanding”.

We believe that art, especially contemporary, is a tool that helps unlock hidden capabilites to understand everything that surrounds us. In other words, we think that art is not an objective in itself but a means to achieve certain goals and as such it plays an important social role. We assume that experiencing contemporary art that is often created during an artist’s performance allows anyone, who participates in the act of creation, both the audience and and creator, to expand their ability to think independently, which in turn consequently leads to the deeper understanding of self, people around and occurring situations.

The festival is multicultural as we believe that awareness of cultural difference and acceptance of these differences lies at the foundation of international understanding. An individual that experiences contemporary art on a daily basis and is equipped with knowledge about cultural differences that occur within the surrounding community and has a chance to live consciously among others, as a member of a developing multicultural civil society that is able to make decisions regarding themselves and fellow members of the community. Such person is rid of fears and full of understanding towards the needs of other people.